Powěsće: wutoru, 11.05.2022


Wojerecy: Wuměna mjez Wendlandom a Łužicu

Na zhromadnym zarjadowanju Domowiny a Wendlanskeho towarstwa we Wojerecach bu póndźelu Werner Sroka z čestnej medalju Wendlandskeho přećelskeho a dźěłoweho kruha wuznamjenjeny. Wona spožči so jemu za wjelelětne hajenje stykow mjez Łužicu a Wendlandom. Zdobom jeho tam město Lüchow z čestnej jehłu počesći. Werner Sroka je po přewróće prěnje styki do kónčiny blisko Hannovera nawjazał a je za Domowinu hižo wjele lět pěstuje. Hač do 18. lětstotka běchu tam słowjansku rěč, drjewjanšćinu, rěčeli.


LEAG: Wjace mzdy za dźěławych

Něhdźe 7.200 přistajenych energijoweho koncerna LEAG dóstanje wjace pjenjez. Na to stej so dźěłarnistwo IG hórnistwo, chemija, energija a předewzaće dojednałoj. Mzdy stupaja wo štyri procenty. Čłonojo dźěłarnistwa dóstanu přidatnje jónkrótnje 600 eurow. Tarifowe wotzamknjenje płaći hač do klětušeho julija. Dźěłodawar bě do toho jenož jónkrótne płaćenja poskićił a to z aktualnym połoženjom na wikach wopodstatnił. Zašłu wutoru bě na to wjace hač 2.000 sobudźěłaćerjow we wuhlowych jamach a milinarnjach we Łužicy nachwilnje dźěło złožiło.


Telekom: Lěpša mobilna syć w Budyskim wokrjesu

Mobilne telekomunikaciske zastaranje w Budyskim wokrjesu je nětko hišće lěpše. Telekom je za to w minjenymaj měsacomaj nowe stejnišćo natwariła a tři z modernym 5G wuhotowała. Z wutwarom polěpši a rozšěri so mobilna telefonowa syć we wokrjesu. Stejnišća su mjez druhim: dwě w Budyšinje a dalše w gmejnje Ralbicy-Róžant.


Bart: Twarja nowu gratownju

W Barće w Malešanskej gmejnje ma nowa gratownja wohnjoweje wobory w oktobrje hotowa być. Kaž wjesnjanosta Matthias Seidel zdźěli, su z twarskimi dźěłami kaž tež z kóštami za to w planje. Hruby twar hižo steji, tuchwilu dzěłaja firmy mjez druhim na elektriskich instalacijach. Nowa gratownja w Barće płaći něhdźe 900.000 eurow, dźěl toho su spěchowanske pjenjezy.


Hamor: Gmejna za wutwar dróhi do Čorneje Pumpy

Industrijowej stejnišći Hamor a Čorna Pumpa matej so direktnje zwjazać. Za to ma so wobstejaca Sprjewina dróha mjez Nowym Městom nad Sprjewju a Čornej Pumpu wutwarić. Hamorska gmejnska rada je planej póndźelu jednohłósnje přihłosowała. Tež gmejna Sprjewiny doł bě so hižo za wutwar wuprajiła. Z tym by so puć z Hamora do Čorneje Pumpy wo dźesać do 15 kilometrow skrótšił. Kóšty za to trochuja na 19 milionow eurow. Kak ma so to konkretnje zapłaćić, chcetej gmejnje nětko z wokrjesom a krajom zrjadować.