Powěsće: póndźelu, 28.11.2022


Slepo: Dźěćetko wužohnowali

Na wčerawšich dopołdnišich kemšach w Slepom je fararka Jadwiga Malinkowa Slepjanske dźěćetko wužohnowała. Wone wopyta jako prěnje wobdźělnikow serbskeho ewangelskeho popołdnja. Dale je wčera popołdnju Serbski folklorny ansambl Slepo na wupředatej žurli Serbskeho kulturneho centruma we wsy koncertował. Předstajichu spěwajo, rejujo a hudźo nałožki a drastu Slepjanskeho regiona, nic jenož w adwenće, ale přez cyłe lěto.


Hornja Łužica: Adwentne wiki

Na mnohich městnach dwurěčneje Hornjeje Łužicy su so kónc tydźenja adwentne wiki a adwentne zetkanja wotměli. W Budyšinje su so štyri tydźenje trajace Wjacławowe wiki wotewrěli, hdźež maja na někotrych dnjach tež serbski program. W Njebjelčicach a Hózku su njedźelu adwentne wiki wuhotowali. W Hózku na dworje a bróžni tamnišeho młyna předawachu předewšěm twory z keramiki, w Njebjelčicach běchu na program prosyli a dźěći móžachu karusel jěć. W Chrósćicach witachu sobotu adwent ze zaswěćenjom adwentneje hwězdy, k čemuž dujerjo zahudźachu. Wosebity adwentny nyšpor je chór Lipa sobotu w klóšterskej cyrkwi w Pančicach-Kukowje zhromadnje z Markkleebergskimi wokalistami wuhotował - 130 słucharjow móžachu witać. A w Radworju su na starym dwórnišću sobotu k zazběhej do adwenta paslili, poprjančki pjekli a swačili.


Trjebin: Adwent na Šusterec statoku

W Trjebinje na Šusterec statoku su njedźelu prěnjemu razej adwentne wiki wotměli. Organizowała je to Domowinska skupina, z podpěru wohnjoweje wobory, towarstwa žonow, pěstowarnje a staršich. Na wikach bě Trjebinske dźěćetko po puću. Wuhotowarjo běchu jara spokojom - něhdźe 350 wopytowarjow je přišło, wosebje swójby z dźěćimi. Hižo dopołdnja su wobydlerjo w tradicionalnej pjecy na dworje wosuški pjekli. Na wikach poskićichu wobydlerjo a čłonojo towarstwow regionalne kulinariske chłóšćenki, samopaslene, samodźěłane a samoplećene wudźěłki. Dźěćacy musical, jězby z wohnjowej woboru a paslenska stacija běchu tohorunja prašane.


Łaz: Hodowna wustajeńca

Njedźelu je so we Łazu w Domje Zejlerja a Smolerja wustajeńca "Hody. Jězba do rańšeho kraja" wotewrěła. Tuta pokazuje na 200 wšelakich elefantowych figurow ze zběrki Gabriele Trentzschoweje z Hórnikec. Na 40 wopytowarjow je k wotewrjenju přišło. Hišće hač dosrjedź februara budźe wustajeńca widźeć. K tomu zahra Łazowčan hodowne spěwy na akordejonje, a čłonojo spěchowanskeho towarstwa zetkawanišća čitachu baseń a hodownej stawiznje.


Budyšin: Konferenca Maćicy

Na konferency Maćicy Serbskeje a Serbskeho instituta „Wědu šěrić – Skutkowanje Maćicy Serbskeje w 20. a 21. lětstotku“ je so pjatk a sobotu přeco něhdźe 40 hosći wobdźěliło. W 15 přednoškach zhladowachu referenća na stawizny Maćicy kaž tež na aktualnu dźěłałosć po wšelakich aspektach. Přednošowali su mjez druhim Lubina Malinkowa, Jurij Łušćanski a Theresa Jacobsowa.