Powěsće: pjatk, 02.12.2022


Wochozy: Myto inkluzije za park błudźenkow

Spěchowanske towarstwo parka błudźenkow we Wochozach je jedne z dobyćerjow lětušeho Sakskeho myta za inkluziju. W kategoriji "turizm" dóstanje wone tute wuznamjenjenje za projekt " Přirodu bjez barjerow dožiwić". W hódnoćenju jury rěka, zo skića park błudźenkow tež wopytowarjam z handicapom móžnosć, so bjez barjerow po cyłym parku pohibować. Myto je z 1.500 eurami dotěrowane a spožči so na dźensnišim pjatku k 5. razej w Sakskim krajnym sejmje w Drježdźanach. Wone ma wšěm wuwědomić, zo maja wšitcy prawo na to, so we wšěch wobłukach zjawneho žiwjenja aktiwnje wobdźělić.


Bóšicy: Wo wohnjowej woborje a busowym twarnišću

Gmejna Bóšicy předa gmejnje Njeswačidło swoje trjebane wohnjowoborne awto za 8000 eurow. To je gmejnska rada štwórtk wobzamknyła. Bóšičanska dobrowólna wohnjowa wobora bě w oktobrje nowe jězdźidło dóstała. Wjesnjanosta Stanij Ryćer informowaše nimo toho radźićelow, zo so twarske dźěła při busowym zastanišću we Łušću zahaja. Wot póndźele so dźěl jězdnjeje, hdźež ma so bus zawróćić, nowy asfaltuje. Twarski projekt płaći 15.000 eurow.


Nuknica: Nukstock klětu w hinašej formje

Festiwal twjerdeje a alternatiwneje hudźby Nukstock klětu njebudźe. Přičina je, tak Nukničanske towarstwo barakka, zo nimaja za přihot a přewjedźenje klětu dosć ludźi. 2024 chcedźa festiwal při Nukničanskej skale zaso přewjesć. Swój tradicionelny punkrockowy koncert „Hody nimo – punkrockfever“ towarstwo pak lětsa zaso po dwěmaj lětomaj koronoweje přestawki 27. decembra w Nukničanskej barace wuhotuje.


Slepo: Wubědźowanje warjenych twarožkow zakónčene

23 zajimcow je so w Slepom na 1. wubědźowanju wo nasłódniši warjeny twarožk wobdźěliło. Z 72 dypkami přeswědči Marie Bertonowa jury . Wobdźělili njeběchu so jenož kucharjo a kucharki ze Slepjanskich wsow, ale tež z Jabłońca a Syjka (Graustein). Do warjenja tradicionalneje jědźe Slepjanskeho regiona běše namołwjała Domowinska župa Jakub Lorenc-Zalěski.


Běła Woda: Spěchowanje młodźinskich projektow a potrěbnych wobzamknjene

Město Běła Woda spěchuje tež klětu nošerjow młodźinskeje pomocy a předewzaća za podpěru potrěbnych a to w samsnej wysokosći kaž w předchadźacych lětach. Tole wobzamknychu radźićeljo na swojim posedźenju tutón tydźeń. Tak dóstanje mjez druhim towarstwo mobilneho młodźinskeho dźěła a sociokultury 44.000 eurow a młodźinska pomoc 19.000 eurow. Samsnu sumu dóstanje Zwjazk Carity Zhorjelskeje diecezy za dnjowe přebywanišćo bjezdomnych.


Wojerecy: Předpředań za swjedźenske dny hudźby zahajena

Štwórtk su we Wojerecach předpředań zastupnych lisćikow za klětuše 56. Wojerowske swjedźenske dny hudźby zahajili. Kupić abo skazać móža sej je zajimcy telefonisce abo online we Łužiskej hali. Planowane je cyłkownje 12 zarjadowanjow na třoch městnach – we Łužiskej hali, na žurli Wojerowskeho hrodu a w Janskej cyrkwi, wobkrući projektowa zamołwita Christiane Vogelowa. Dale zdźěli wona, zo změja kaž stajnje tež serbski podźěl w programje. Tak koncertuje 25. apryla chór SLA na žurli Wojerowskeho hrodu. 56. Wojerowske swjedźenske dny hudźby wotměja so wot 16. apryla do 7. meje.