Powěsće: štwórtk, 01.12.2022


Adwent w Serbach: Dźensa startuje akcija "Hody jědu"

Dźensa wječor startuje we Wotrowje akcija "Hody jědu". Je to mobilny adwentny kalender Němsko-serbskeho ludoweho dźiwadła w kooperaciji ze Serbskim ludowym ansamblom. Dźiwadźelnicy, klankarjo a wuměłcy pojědu z pućowacym jewišćom wšědnje - hač na sobotu a njedźelu - do druheje serbskeje wsy. Tam wječor program poskićuja. K 16 stacijam słušeja na přikład Radwor, Sulšecy, Jaseńca a Bukecy - finale budźe 22. decembra na Smolic statoku w Hórkach ze skupinu Brankački. Serbski rozhłós akciju prewodźa a je wšědnje ze słuchomobilom na městnje.


Hornja Łužica: Dźěłowe wiki w nowemberje

W nowembrje je ličba bjezdźěłnych w Hornjej Łužicy znowa zlochka stupała. To zdźěli dźěłowa agentura Budyšin. Přizjewjene bě 17.500 ludźi bjez dźěła. Z tym je so kwota bjezdźěłnosće wo 0,1 procentowy dypk na 6,4 procenty zwyšiła. Kaž agentura bilancuje, su předewzaća na zakładźe ćežkeho hospodarskeho połoženja bóle zdźeržliwe, hdyž dźe wo to, nowych přistajić. Njedźiwajcy toho je za mnohe firmy pytanje za fachowcami jedne z najwjetšich wužadanjow. Kwalifikować bjezdźěłnych a dalekubłać přistajenych - to nabywa tuž dźeń a wjetšeje wažnosće.


Slepo: Wutwar spěšneho interneta wotzamknjeny

Twarske dźěła za přizamknjenje spěšneho interneta w Slepom, Trjebinje a Dźěwinje su nimale zakónčene. To zdźělichu wjesnjanosća wotpowědnych gmejnow. Jeničce w Rownom so hišće kable kładu. Cyłkownje su po wšitkich třoch gmejnach 283 kilometrow kabla za spěšny internet kładli a tak na 900 domjacnosćow k syći přizamknyli.


Wojerecy: Stary a nowy mešćanski dźěl bóle hromadu wjesć

Wojerecy chcedźa stare a nowe město sylnišo hromadźe zwjesć. Wobej měšćanskej dźělej matej so z originelnymi idejemi wožiwić. To rjekny nam koordinatorka projekta za Inowatiwne měšćanske wuwiće Annette Krzok. Město Wojerecy bě so za to pola Zwjazkoweho programa "Do přichoda kmane centrumy a nutřkowne města" powabiło. Hač do lěta 2025 změja tuž cyłkownje połdra miliona eurow k dispoziciji. Z tutymi pjenjezami móža marketing, personalne kóšty, zjawnu dźěłarničku a nadźěłanje strategije zapłaćić.


Kamjenc: Mustwo z krajneje ligi wotzjewili

Sportowe towarstwo Jednota Kamjenc je wčera swoje prěnje koparske mustwo z krajneje ligi wotzjewiło. Kaž předsyda Torsten Edelmann we widejowej narěči zdźěli, nimaja w Lessingowym měsće za kopańcu na najwyšej koparskej runinje Sakskeje hižo wotpowědne ramikowe wobstejnosće. Mjez potrjechenymi hrajerjemi je tež kopar Serbskeje koparskeje wubranki Patrick Woko. Rodźeny Šunowčan bě samo kapitan krajneho ligista.