Powěsće: sobotu, 03.12.2022


Budyšin: Nawoda krajneho sćelaka pola Domowiny

Na wčerawšim zetkanju nawody krajneho sćelaka MDR Sakska Sandra Virolija z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom wobkrućištaj wobaj tež w přichodźe zhromadne projekty wuwiwać a zhromadnje kooperować. Jako jedne z wusahowacych předewzaćow w tutym lěće wuzběhnyštaj Europeadu w Korutanskej. MDR Serbski rozhłós njeje jenož wšědnje serbsku wubranku přewodźał a prawidłownje wo mišterstwach narodnych mjeńšinow Europy rozprawjał, prěni króć scyła wusyłachu so hry serbskeje wubranki tež jako live stream na MDR sćelaku a wusyłanju Sport im Osten. 11.000 ludźi je tole za čas Europeady a 30.000 po tym wužiwało.


Radwor: Borbora wsy wopytała

Na 400 ludźi je wčera w Radworskej gmejnje swjatu Borboru witało. Wona pozasta ze swojimaj pomocnikomaj w Chelnje, Minakale a Radworju. Za sportowej halu „Slavia“ předawaše so tež tak mjenowany „Borborowy wěnčk“, je to pječwo ze samsnym pomjenowanjom, kotrež je so 1793 k prěnjemu razej naspomniło. Radworska młodźina staraše so wo ćělne derjeměće. Tradiciju swjateje Borbory chce Radworska wyša šula „dr. Marja Grólmusec“ hromadźe z tamnišej gmejnu znowa wožiwić.


Choćebuz: Wuběrk so schadźował

Serbski muzej w Choćebuzu ma perspektiwu. Tam so nětko dlěje njewobsadźene třeće dźěłowe městno wupisa a zwjaza z muzejowej pedagogiku. To rjekny w diskusiji na posedźenju wuběrka za serbske naležnosće města Choćebuz nawoda měšćanskich historiskich zběrkow Steffen Krestin. W zašłych 20 lětach su w Serbskim muzeju na 100.000 hosći witali. Wot 2016 do 2020 bě so muzej kompletnje wobnowił. Za klětu přihotuja zaso štyri wosebite wustajeńcy.


Kulowska wosada: 3000 eurow za pokiwy

Po wjacorych wobškodźenjach křižow w Kulowskej wosadźe kónc oktobra, wobroći so policija znowa na ludnosć. Namołwa swědkam so přidatnje 3.000 eurow wupisaja za pokiwy, kotrež słuža přepytowanjam a dopomhaja zajeću dotal njeznatych skućićelow. Kónc oktobra su so w Sulšecach a Salowje wšo dohromady štyri kamjentne křiže při pućach spowalili a wobškodźili.


Chrósćicy: Serbske bands & fans přeprošuja

Předpředań za kónclětne zarjadowanje "Serbske bands a fans" je so wčera započała. Hudźbny wječor wotměje so 30. decembra w Chróšćan "Jednoće". Młodźinske towarstwo "Pawk" přeprošuje na koncert składnostnje 10-lětneho wobstaća serbskich skupinow Logarhythmus, SerBeat a JANKAHANKA. Kartku za 15 eurow móžeće sej online přez stronu eventim kupić.


Kopańca: Jenož Ralbičenjo hišće w Pokalu

Z prěnim koparskim mustwom muži Sokoła Ralbicy/Hórki je dźensa w losowanskej šklě Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV) jenož hišće jedyn serbski cyłk, kotryž hraje hišće we wokrjesnym pokalnym kole. Sokoljo, kiž běchu w lěće 2017 w Rakecach pokal dobyli, su dźensa při wulosowanju w Arnsdorfje pola Stołpina jedyn ze 16 cyłkow, kiž wuhraja klětu spočatk februara wosmifinale.