Powěsće Serbskeho rozhłosa


Zhorjelc: Łužiski cyrkwinski dźeń

W Zhorjelcu wotměje so kónc tydźenja Łužiski cyrkwinski dźeń. K tomu je tež zarjadowane jewišćo pod hesłom "Serbski centrum". Sobotu změje tam serbski superintendent Chrystof Rummel nyšpor, tež chór Łužyca tam popołdnju wustupi. Nimo toho je čitanje z Křesćanom Krawcom planowane kaž tež diskusija wo mjenšinowej politice ze zastupjerjemi serbskich institucijow. Wječor je diskusija k temje "Serbja w cyrkwi" planowana. K Łužiskemu cyrkwinskemu dnjej je dohromady něhdźe 150 zarjadowanjow planowane.


Hornja Łužica: Přemało wody w hatach

Přeco mjenje wody w hatach je stajnje wjetši problem za hatarstwo. Kaž jednaćel Krajneho rybarstwoweho zwjazka Andreas Stummer rjekny, je pak situacija w Sakskej jara wšelakora. We Łužicy je połoženje hišće znjesliwiše hač w druhich kónčinach Sakskeje. Tola jeli so w přichodnym tydźenju we Łužicy njedešćuje, budźe tež tule situacija ćeša. Dosć wysoke temperatury pak dotal za łužiskeho karpa žadyn problem njejsu. W hatach je nadal dosć kislika.


Pančicy-Kukow, Radwor, Kulow: Ležownosće za domske nadal woblubowane

Twarske ležownosće w serbskich gmejnach su njehladajo stupacych kóštow za twar přewšo woblubowane. W Pančicach-Kukowje su dotal 14 ležownosćow předali, jedne je hišće na předań. W Radworju wuleži wot spočatka noweho měsaca ležownostny koncept za cyłkownje 22 ležownosćow z pućom za sportowej halu „Slavia“. Kaž praji Radworska wjesnjanostka Madlen Rentschowa, maja za to hižo dźesać zajimcow. Tež w Kulowje planuja nowe twarske ležownosće. Tute pak ma město najprjedy wot priwatnikow wotkupić.


Worklecy: 30 lět Viktorija

Wolejbulowe towarstwo Viktorija Worklecy woswjeći sobotu swoje 30 lětne wobstaće. Z beachwolejbulowym turněrom a dalšimi sportowymi poskitkami chcedźa wosebje dźěći narěčeć. Wječor sćěhuje swjedźenske zarjadowanje z rejemi. Wolejbulowe towarstwo Viktorija Worklecy je so 20. nowembra 1992 załožiło. Žónskej mustwje hrajetej tuchwilu we wobwodnej lize, muske w Sakskej klasy.


Kulow: Jěchanski a skakanski turněr

W Kulowje woswjeći tamniše jěchanske towarstwo tutón kónc tydźenja swój 50-lětny jubilej z wulkim jěchanskim a skakanskim turněrom. Cyłkownje 260 jěcharjow z wuchodneje Němskeje startuje we wjace hač 600 pruwowanjach, mjez nimi su tež serbscy jěcharjo. Přez cyły kónc tydźenja wočakuja na 2.000 hosći w Kulowje.


Zhorjelc: Zwada wo wobrazu Hanki Krawcec

Krajne sudnistwo w Zhorjelcu ma póndźelu wo tym rozsudźić, hač smě hornjołužiski modowy label LABA t-shirt z wobrazom serbskeje wuměłče Hanki Krawcec předawać abo nic. Kaž LABA zdźěli, njeńdźe w zwadźe wo awtorske prawo, ale wo prawo nad swójskim wobrazom. Modowy label ze Zhorjelca ma mjez druhim hižo t-shirty z wobrazom wjerineje chěžki w Budyšinje a z Pumpotom w poskitku.